gb   fr   es   de

Příjímací řízení

Kritéria pro přestup (přijímání žáků) pro školní rok 2018/19

 

§ 49 odst. 1 školského zákona - přestup žáka (žádost rodiče - rozhoduje ředitelka školy)

 

§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 - zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou…

 

Zařazení žáka do tříd s rozšířenou výukou jazyků předchází posouzení jeho nadání (vyhlášky § 9 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 - zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou…), proto žáci před přijetím absolvují vstupní pohovor a test.

 

Výběrové řízení (netýká se zápisu do 1. ročníku) bude realizováno v závislosti na počtu volných míst v rámci kapacity školy. Podle jejího aktuálního stavu ředitelství školy vždy určí ročníky, do kterých budou přijímáni žáci na základě výběrového řízení v daném školním roce.

 


Pro školní rok 2018/2019 bude výběrové řízení realizováno pouze do 6. ročníku.

 

• Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).

 

• Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka 1. stupně ZŠ - psaný projev, úroveň aplikace gramatických jevů, úroveň a rozsah české slovní zásoby, paměti a sluchové analýzy, čtenářské gramotnosti se zaměřením na přesné výrazné čtení s porozuměním a z matematiky z učiva 1. stupně - schopnosti provádět operace s přirozenými čísly, úroveň a míru základní geometrické představivosti, paměti a logického úsudku, (obojí je bodově ohodnoceno).

 

• Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností (spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.).  

 

Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.

 

Důležité upozornění:

 

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem míst v ročníku.

 

Obsah výběrového řízení daného předmětu je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu.

 

Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí je možný nejdříve 9. dubna 2018 a nejpozději 11. května 2018.

 

Termín výběrového řízení pro 6. ročník: 28. května 2018 v 14,30 hodin.

 

Náhradní termín (pouze pro řádně omluvené): 6. června 2018 v 14,30 hodin.

 

Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví v 14,15 do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

 

Výsledky budou zveřejněny až po náhradním termínu.

 

Žádost o přestup najdete zde

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

2 přihlášky + zápisový lístek 

 

 

Přihlášky podávají zákonní zástupci uchazeče!!!!

 

Přijímací řízení

 

Obory s talentovou zkouškou (konzervatoře a sportovní gymnázia) 

 • Odevzdání přihlášek ředitelství SŠ do 30. 11. 2017

 • Podklady výchovné poradkyni - nejpozději 15. 11. 2017 

Gymnázia, střední školy s maturitou

 • Odevzdání přihlášek ředitelství SŠ do 1. 3. 2018

 • Podklady výchovné poradkyni - nejpozději 5. 2. 2018 

Termíny pro jednotné přijímací zkoušky:

               Čtyřletá gymnázia, školy s maturitou - 12. 4. 2018, 16. 4. 2018 

               Šestiletá gymnázia - 13. 4. 2018, 17. 4. 2018

               Osmiletá gymnázia - 13. 4. 2018, 17. 4. 2018 

               Náhradní termín - 10. 5. 2018, 11. 5. 2018 

   Ředitel střední školy může vyhlásit školní kolo přijímací zkoušky. 

Školy, které nejsou zakončené maturitní zkouškou 

 • Odevzdání přihlášek ředitelství SŠ do 1. 3. 2018

 • Podklady výchovné poradkyni - nejpozději 5. 2. 2018 

Příjímací řízení se koná poslední týden v dubnu.

Další informace - gymnázia, střední školy

 • Ředitel SŠ vyhlásí kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. 1. 2018.

 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku vykonávat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

 • Pokud chcete, aby škola připravila přihlášku, pak do termínu (viz výše) zašlete na mail výchovné poradkyně následující:

   • Jméno žáka, adresy vybraných škol + IZO těchto škol + kód oboru (najdete v Atlase školství - obdrželi všichni žáci 9. ročníku, případně na webových stránkách škol).

   • Předpokládá se, že údaje, které má TU o bydlišti, telefonech, emailech atd. jsou aktuální. Za případné nesrovnalosti VP v tomto případě neručí.

 • Kdo nechce přihlášku vytisknout, obdrží od školy formuláře, platí termín pro odevzdání podkladů.

 • Výchovná poradkyně vrátí potvrzené přihlášky proti podpisu uchazeče nejpozději 21. února 2017, zároveň předá zápisové lístky žákům devátých ročníků (viz níže). 

Výsledky přijímacího řízení 

 • Ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod kódy) – přehled přijatých.

 • Doporučeně bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí na SŠ. 

Zápisový lístek 

 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Neplatí to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

 • Je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče. V případě ztráty vydá výchovná poradkyně na základě písemné žádosti náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil a neuplatní na SŠ. Uchazeč, který byl přijat na SŠ, doručí zápisový lístek na tu SŠ, kam od 1. 9. 2018 chce nastoupit ke studiu. Učiní tak nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení seznamu přijatých. 

Odvolání 

 • Proti rozhodnutí o nepřijetí můžete podat do 3 pracovních dnů odvolání (můžete podat, pokud žák splnil podmínky přijímacího řízení).

 • Nevyjde-li odvolání, lze podat přihlášky do druhého kola, počet přihlášek do druhého kola není omezen.           

   Případné konzultace                                   Mgr. Eva Kašparová 

                                                                           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Užitečné webové stránky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kalendář

 • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
 • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
 • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář