gb   fr   es   de

Příjímací řízení

Kritéria pro přestup (přijímání žáků)

§ 49 odst. 1 školského zákona - přestup žáka (žádost rodiče - rozhoduje ředitelka školy)

§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 - zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou…

Zařazení žáka do tříd s rozšířenou výukou jazyků předchází posouzení jeho nadání (vyhlášky § 9 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 - zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou…), proto žáci před přijetím absolvují vstupní pohovor a test.

Výběrové řízení (netýká se zápisu do 1. ročníku) bude realizováno nově v závislosti na počtu volných míst v rámci kapacity školy. Podle jejího aktuálního stavu ředitelství školy vždy určí ročníky, do kterých budou přijímáni žáci na základě výběrového řízení v daném školním roce.


Pro školní rok 2017/2018 bude  výběrové řízení realizováno pouze do 2. a 6. ročníku.

do 2. ročníku:

• Žáci absolvují jednoduchý orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba a komunikační dovednosti (bodově ohodnoceno).

• Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka – hlasité čtení s porozuměním, psaný projev, úroveň české slovní zásoby, paměti, sluchové analýzy a z matematiky - schopnosti provádět operace s přirozenými čísly, úroveň základní geometrické představivosti, paměti (obojí je bodově ohodnoceno).

• Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností (spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.)

Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.

do 6. ročníku:

• Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).

• Dále pak písemnou a ústní část z učiva českého jazyka 1. stupně ZŠ - psaný projev, úroveň aplikace gramatických jevů, úroveň a rozsah české slovní zásoby, paměti a sluchové analýzy, čtenářské gramotnosti se zaměřením na přesné výrazné čtení s porozuměním a z matematiky z učiva 1. stupně - schopnosti provádět operace s přirozenými čísly, úroveň a míru základní geometrické představivosti, paměti a logického úsudku, (obojí je bodově ohodnoceno).

• Součástí výběrového řízení je také zjištění úrovně sociálních dovedností (spolupráce, komunikativnosti, samostatnosti apod.).  

Dolní hranice pro přijetí činí zpravidla 60% maximálního počtu bodů.

Důležité upozornění:

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem míst v ročníku.

Obsah výběrového řízení daného předmětu je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu.

Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí je možný nejdříve 18. května 2017 a nejpozději 2. června 2017.

Termín výběrového řízení pro 2. a 6. ročník: 7. června 2017 ve 14 hodin.

Náhradní termín (pouze pro řádně omluvené): 12. června 2017 ve 14 hodin.

Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví před 14. hodinou do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Výsledky budou zveřejněny až po náhradním termínu.

Žádost o přestup najdete zde.

Kalendář

  • pondělí 1. září 2016 zahájení školního roku 2016/2017
  • 1. 9. 2016 - 11:00  pedagogická rada
  • 1. 9. 2016 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář