gb   fr   es   de

Provozní řád ŠD

Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou 2. Pro provoz školní družiny platí obecné pokyny a ustanovení Školního řádu Základní školy Pod Marjánkou a následující pravidla.

 
Článek 1

PROSTORY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (ŠD) je součástí Základní školy Pod Marjánkou (ZŠ). Prostory školní družiny tvoří kmenové učebny v prostorách hlavní budovy a třídy ve stavebně odděleném křídle budovy. 

1. Čtyři kmenové učebny a herna v prostoru zasklené terasy.
2. Jeden kabinet sloužící také jako sborovna.
3. Sociální zařízení.
4. V rámci rozvrhu hodin využívá ŠD tělovýchovná zařízení ZŠ, školní hřiště a výukovou kuchyňk


Článek 2

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nárok na zařazení do ŠD mají všichni žáci od 1. do 4. ročníku ZŠ při splnění uvedených podmínek. V případě volné kapacity ŠD mohou být na základě žádosti zákonného zástupce zařazeni žáci 5. ročníku. Jejich žádosti budou posuzovány individuálně ředitelkou školy.

 
1. Písemné potvrzení, že zákonný zástupce žáka byl seznámen s Provozním řádem školní družiny a souhlasí s ním.
2. Vyplnění žádosti o zařazení do ŠD pro příslušný rok.
3. Řádné plnění podmínek (úhrada ŠD, příchody a odchody dětí, apod.)
4. V případě, že je naplněna kapacita ŠD, lze žádost o zařazení do ŠD zamítnout z těchto důvodů:
  • matka dítěte je s jiným dítětem na mateřské nebo další mateřské dovolené
  • matka dítěte je v domácnosti
  • zákonný zástupce v žádosti o zařazení uvedl odchod dítěte denně před 14:00 hod.
  • opakované porušování Provozního řádu ŠD ze strany dítěte nebo zákonného zástupce
5. V ojedinělých případech může ředitelka školy rozhodnout o umístění žáka do školní družiny v průběhu školního roku.
    Zákonný zástupce v tomto případě předloží:
  • písemnou žádost o dočasné umístění (důvod dočasného umístění, časový termín)
  • vyplněnou žádost o zařazení dítěte do ŠD
  • doklad o zaplacení poplatku za ŠD

 

Článek 3

PROVOZNÍ DOBA A ORGANIZACE ZAŘÍZENÍ 

1. Provozní doba ŠD je stanovena pondělí až pátek v souladu s rozvrhem vyučování:
  • ranní družina – od 7.00 hod. (nástup do ŠD je od 7,00 hod. do 7,55 hod., vychovatelka odvede žáky do šatny 15  
     minut před zahájením vyučování)
  • odpolední družina – 11,55 hod. až 17,30 hod., v pátek do 17,00 hod.
2. Pobyt žáka ve školní družině -  nejdéle do 17.30 hod. a v pátek do 17,00 hod. Vyzvedávání žáka ze ŠD je možné v 
    době do 14.00 hod., dále pak od 15,30 hod. Konkrétní časy odchodů budou uvedeny v zápisním lístku a předány
     příslušné vychovatelce na začátku školního roku.
3. Žák může odcházet ze ŠD pouze podle údajů uvedených v přihlášce (zápisním lístku):
  • žák odchází v doprovodu – vypsat jmenovitě s kým a hodinu odchodu
  • žák odchází sám – vypsat hodiny odchodu
  • na písemné vyžádání zákonného zástupce (v případě odchylky od času a způsobu odchodu uvedeném na 
    přihlašovacím lístku) napsat jméno žáka, datum, hodinu, popřípadě jméno osoby, která žáka vyzvedne a podpis
    zákonného zástupce
    V čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. nelze žáka ze ŠD vyzvedávat – probíhá řízená pedagogická činnost.
    Žáci nejsou z bezpečnostních důvodů pouštěni domů na telefonické vyžádání rodičů.
4. O hlavních a vedlejších prázdninách je ŠD mimo provoz.
5. Po skončení vyučování přichází žáci samy do prostor ŠD (pouze u 1. tříd první měsíc školy převezme vychovatelka 
    žáky od vyučujícího).
6. V rámci ŠD se děti naobědvají. V odpoledních hodinách jsou realizovány zájmové kroužky (organizovány školou). Do 
    těchto kroužků docházejí přihlášeni žáci, ostatní žáci mají řízenou pedagogickou činnost pod vedením vychovatelky.
7. Jednotlivá oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
8. Pokud dojde k průběžnému snižování žáků v odděleních, dojde k jejich sloučení. Odcházející vychovatelka předá
    osobně žáky do dalšího oddělení spolu s písemnou dokumentací - odchody žáků, jejich vyzvedávání a telefonické
    spojení s rodiči.
9. Způsob evidence docházky žáků ŠD probíhá formou zápisních lístků, docházkových sešitů a přehledů výchovně
    vzdělávací práce. Absence žáků je evidována každý den v přehledu výchovně vzdělávací práce (třídní kniha).

 
Článek 4

POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ

1. Ředitelka školy na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
    vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovila úplatu
    za zájmové vzdělávání ve školní družině 200,- Kč za kalendářní měsíc. Poplatek je nutno uhradit do 15. dne
    příslušného kalendářního měsíce převodem na účet ŠD, případně lze poplatek uhradit na delší časové období
    dopředu. Pokud je provoz ŠD přerušen v měsících červenci a srpnu, za tyto měsíce se neplatí.
2. Od tohoto poplatku lze zákonného zástupce osvobodit na základě zdůvodněné písemné žádosti (sociální důvody
    apod.)
3. Poplatek je nevratný. V tomto případě nelze zohlednit případnou nemocnost dítěte.

 
Článek 5

PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ

ŠD patří do oblasti zájmového vzdělávání dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. § 5 odst. (5) a (6). Všichni zaměstnanci, žáci a zákonní zástupci jsou povinni dodržovat stanovené podmínky a pravidla pro toto zařízení.

1. Dodržovat ustanovení Školního řádu ZŠ.
2. Pro činnost ŠD a činnost kroužků v rámci ŠD organizovaných školou platí následující pravidla:
  • žáci dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny
  • žáci dbají pokynů pedagogických pracovníků
  • žáci mohou po domluvě s vychovatelkou hrát hry na PC a hrát si v herně
  • žák odchází ze ŠD podle údajů zapsaných v žádosti o zařazení do ŠD (zápisním lístku); každou změnu odchodu je 
    povinen doložit písemnou omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem. Opakované „pozdní“ odchody po skončení
    provozní doby ŠD (po 17.30 hod.) mohou být důvodem k vyřazení žáka ze ŠD.
  • v přihlášce do ŠD musí být uvedeny všechny osoby, které budou v průběhu roku dítě vyzvedávat
  • předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce příslušné vychovatelce
  • žák musí oznámit vychovatelce svůj odchod ze ŠD (při hrách na hřišti, odchod ze zájmových kroužků apod.) – v
    případě, že odchází sám
  • žák nesmí opouštět ŠD s osobami nezletilými, jestliže nejsou uvedeny na žádosti o zařazení do ŠD
  • rodiče a rodinní příslušníci nemají z bezpečnostních důvodů přístup do prostor školy. Výjimka: první dva týdny v 
    měsíci září si mohou rodiče žáků 1. tříd své děti přivádět i vyzvedávat přímo v prostorách školní družiny
  • při vyzvedávání dítěte ze ŠD nahlásí rodič (rodinný příslušník) službě ve vrátnici jméno dítěte a třídu nebo číslo
    oddělení
  • na základě telefonického vyzvání od služby z vrátnice, vyzve vychovatelka dítě k odchodu z oddělení do šaten a
    následně do vestibulu školy
  • v případě, že jeden z rodičů nesmí vyzvedávat žáka, musí být toto opatření doloženo soudním rozhodnutím, které
    zákonný zástupce předloží k nahlédnutí příslušné vychovatelce
  • u žáka, který se zraní nebo vykazuje známky akutního onemocnění, musí být vyrozuměn zákonný zástupce a
     případné zranění je třeba zapsat do knihy úrazů
  • žáci jsou povinni zdržovat se pouze v prostoru určeném vychovatelkou, nesmějí poškozovat zařízení ZŠ, ŠD a
    školního hřiště
  • při úmyslném poškozování nebo ničení majetku školní družiny, je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který
    poškození způsobil
  • pobyt na školním hřišti je řešen jeho provozním řádem
  • žáci jsou při odchodu na kroužky vyzvedáváni osobně vedoucími kroužků, po skončení lekce je musí opět vedoucí 
    kroužků předat osobně vychovatelce.


Článek 6

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K PORUŠENÍ PROVOZU ŠD

 V případě soustavného porušování provozního řádu ŠD ze strany rodičů (např. opakovaného pozdního vyzvedávání dítěte po 17.30 hod., v pátek po 17.00 hod., neplacení poplatků, neomluvená nepřítomnost apod.):

1. vedoucí vychovatelka upozorní písemně rodiče na nevhodné chování zápisem do žákovské knížky.  Když přetrvává
    porušování Provozního řádu ŠD, ředitelka školy vyzve rodiče k pohovoru a může ukončit docházku dítěte do ŠD.
2. když si dítě, které dle přihlášky čeká na doprovod do 17.30 hod., nikdo z osob uvedených na zápisním lístku
    nevyzvedne, je povinností vychovatelky:
  • telefonicky se spojit s rodiči nebo dalšími osobami uvedenými na zápisním lístku a domluvit s nimi způsob
    vyzvednutí  dítěte ze ŠD,
  • v případě, že telefonické spojení nelze do 18.00 hod. uskutečnit, vychovatelka odvede dítě na Místní oddělení Policie
    České republiky Břevnov (Ve Střešovičkách 1990/55, tel. 974 856 700, 974 856 708), kde si rodiče dítě převezmou.

 

Článek 7

DOKUMENTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • zápisní lístek
  • přehled výchovně vzdělávací práce
  • docházkový sešit
  • školní vzdělávací program pro ŠD
  • provozní řád ŠD
  • školní řád
  • provozní řád školního hřiště
  • únikové trasy

Článek 8

PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU 

1. Provozní řád ŠD nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
2. Dnem 31. 8. 2016 se ruší platnost provozního řádu ze dne 31. srpna 2015.

 

 
V Praze dne 31. srpna 2016                                                                                Marcela Zavadilová
                                                                                                                                  ředitelka školy
       

 

 

 

Kalendář

  • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
  • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
  • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář