Mapa školy 2015/16

Výsledky dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY 2015/16

Do dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zapojilo 1174 respondentů. Jejich složení je následující:
žák - 599, v tom 359 žáků 1. stupně, 240 žáků 2. stupně,
rodič - 530,
zaměstnanec školy - 45, v tom učitelé 28, provozní zaměstnanci 17.Výsledky dotazníkového šetření.

1. Cíle školy.

Z pohledu žáků 2. stupně jsou to: získat maximum znalostí a dovedností 46%, naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi 45%, umět se učit 38%.
Z pohledu učitelů jsou to: spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi 61%, vyhledávat a zpracovávat informace 57%, umět se učit 32%.
Z pohledu rodičů žáků jsou to: získat maximum znalostí a dovedností 49%, spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi 46%, vyhledávat a zpracovávat informace 38%.


2. Výběr školy.

Nejdůležitějším faktorem pro rozhodnutí více než tří čtvrtin rodičů při výběru školy je pověst školy, dojem z osobní návštěvy, doporučení od jiných rodičů. Necelá polovina rodičů se rozhodovala podle zaměření školy na jazykovou výuku, množství a zaměření volitelných předmětů a dále podle vzdálenosti od bydliště tak, aby jejich dítě nemuselo dojíždět daleko.


3. Spokojenost provozních zaměstnanců se školou.

Provozní zaměstnanci jsou ve srovnání s ostatními školami velmi spokojeni s pracovním prostředím, pracovní dobou, vedením školy, vztahy na pracovišti, organizací práce, chováním žáků a celkovou pohodovou atmosférou ve škole. Nespokojeni jsou s finančním ohodnocením.


4. Kvalita a formy práce

Rodiče jsou s kvalitou výuky spokojeni. Učitelé se o kvalitě výuky vyjadřují optimisticky. Téměř všichni učitelé jsou názoru, že se jim daří vytvářet pozitivní přátelskou atmosféru a navazovat dobré vztahy se žáky. Více než třetině učitelů se daří žáky hodně znalostí a dovedností naučit, zaujmout žáky pro danou problematiku a navazovat dobré vztahy s kolegy.

Téměř všichni učitelé a rodiče jsou názoru, že žáci nejsou přetěžováni, že jsou přetěžováni, si myslí necelá čtvrtina učitelů a rodičů. Téměř všichni učitelé uvádějí, že mají dostatek informací od žáků o tom, jak jim vyhovuje jejich způsob výuky, formy, tempo a srozumitelnost.

Polovina žáků je spokojena s počtem volitelných předmětů, čtvrtina pak uvádí, že je tento počet relativně malý. Téměř dvě třetiny rodičů jsou spokojeni s nabídkou volitelných předmětů.

Nejoblíbenějšími předměty u žáků 1. stupně jsou matematika, výtvarná výchova a tělesná výchova, v 5. ročníku pak cizí jazyky. Naopak nejméně oblíbenými předměty jsou u žáků český jazyk a cizí jazyky. Od 3. ročníku pak hudební výchova. Na 2. stupni jsou nejoblíbenějšími předměty anglický jazyk a tělesná výchova. Nejméně oblíbenými předměty jsou český jazyk a matematika.


5. Hodnocení.

Necelá polovina učitelů uvádí, že by většina žáků ve svém studijním úsilí polevila, kdyby věděli, že budou dostávat jen jedničky nebo dvojky. Více než polovina učitelů nebere při klasifikaci v úvahu kázeň žáků v hodinách.

Většina rodičů všech žáků si myslí, že je jejich dítě hodnoceno objektivně. Více než dvě třetiny rodičů považuje za vhodný způsob hodnocení kombinaci známek a slovního hodnocení, čtvrtina rodičů pak považuje známky za vhodný způsob hodnocení.

Polovina žáků má průměrnou možnost hodnotit svůj výkon nebo výkon svého spolužáka v hodinách.


6. Vztahy.

Žáci 1. stupně mají důvěru v učitele. Tři čtvrtiny žáků se mohou s prosbou o pomoc obrátit na zaměstnance školy. Více než dvě třetiny učitelů žákům pomohou a poradí, když žáci potřebují. Téměř všichni žáci mají ve třídě kamarády. Chovají se k sobě hezky ve všech ročnících.

Žáci 2. stupně jsou přesvědčeni, že učitelé jednají často spravedlivě, např. drží dané slovo, plní to, co slíbí. Čtvrtina žáků není spokojena s chováním svých spolužáků k některým učitelům. Kamarádské vztahy jsou mezi žáky ve třídách i mezi jednotlivými ročníky a to ve výpovědích žáků všech ročníků.

Více než polovina učitelů má k chování žáků vážné výhrady jen výjimečně, třetina pak občas. Polovina učitelů uvádí, že se žáci jen málokdy zesměšňují a ponižují. Téměř všichni učitelé odpovídají, že se chovají ke svým žákům korektně a berou je jako své partnery. Téměř všichni učitelé jsou spokojeni s tím, jak je škola řízena vedením školy a jak to oceňuje jejich práci.

Rodiče žákůjsou spokojeni s tím, jak se k nim učitelé chovají. Více než tři čtvrtiny rodičů jsou spokojeni s úrovní řízení školy ze strany vedení školy. Podle mínění rodičů převažují velmi dobré vztahy mezi žáky školy.

Téměř všichni provozní zaměstnanci uvádějí, že je spolupráce mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky na dobré úrovni. Vedení školy vytváří dostatečný prostor pracovníkům k vyjádření svých připomínek ke své práci. Pokud ve své práci narazí na nějaký nedostatek nebo problém, vedení školy pomůže s jeho odstraněním.


7. Bezpečné a zdravé prostředí školy.

Žáci 1. stupně - téměř nikdo z žáků se nebojí chodit do školy. U těch, kteří se alespoň někdy obávají, je z důvodu strachu z některého spolužáka ve třídě, staršího spolužáka nebo cesty do školy nebo z ní.

Žáci 2. stupně – téměř všichni žáci vědí, u koho hledat pomoc, kdyby jim osobně nebo jejich spolužákům někdo ubližoval. Ve škole jsou důvěryhodné osoby, na které se mohou obracet. Více než polovina žáků se ve škole nikdy nesetkala s projevy šikany. Ve škole se šikana vyskytuje velmi omezeně. Do kontaktu s ní přišly pouze jednotky žáků. Je vždy řešena.

Více než dvě třetiny učitelů udávají, že se závažné negativní jevy ve škole vyskytují jen zřídka.

Téměř všechny rodiče neznepokojuje chování žáků školy k jejich dítěti a nemají důvod se obávat skutečnosti, že by jejich dítěti hrozilo od žáků nějaké nebezpečí. Jsou názoru, že jejich dítě ve škole nezažívá strach.


8. Spolupráce.

Dvě třetiny učitelů vypovídají, že spolupráce s rodiči je vyhovující. Pětina učitelů si myslí, že rodiče mají tendenci zasahovat do práce učitelů příliš často a čtvrtina, že je prostor pro další prohlubování vzájemné spolupráce. Polovina učitelů si myslí, že rodiče mají reálnou možnost ovlivňovat chod školy a podílet se na rozhodování o její budoucnosti. Všichni učitelé si myslí, že téměř všichni rodiče se dostatečně zajímají o práci a chování svých dětí ve škole. Téměř všichni učitelé odpovídají, že škola poskytuje rodičům dostatečné množství informací, nebo si je rodiče mohou sami aktivně dohledat k tomu, aby je mohli posoudit. Téměř všichni učitelé uvítají spolupráci rodičů při realizaci některých školních akcí a projektů. Všichni učitelé si myslí, že by žáci měli zasahovat do vytváření pravidel třídy, hodnocení žáků a řešení výchovných problémů žáků. Dvě třetiny učitelů si dále myslí, že by se rodiče mohli podílet na materiální a technické pomoci škole.

Podle názoru dvou třetin rodičů nemají reálnou možnost ovlivňovat chod školy a podílet se na rozhodování o její budoucnosti. Více než dvě třetiny rodičů považují spolupráci rodiny a školy za vyhovující, podle desetiny rodičů by se měla prohlubovat. Téměř všem rodičům vyhovují termíny i způsoby informování o dění ve škole. Více než třetina rodičů má zájem podílet se na spolupráci při realizaci některých školních akcí. Čtvrtina rodičů má zájem spolupodílet se na cílech a směřování školy, necelá čtvrtina má zájem o spolupráci při řešení výchovných problémů. Téměř všichni rodiče mají dostatek informací o tom, jak škola naplňuje cíle.

Podle více než třetiny žáků 1. stupně rodiče navštěvují školní akce. Podle více než třetiny žáků rodiče akce navštěvují jen občas a podle čtvrtiny žáků rodiče akce nenavštěvují vůbec. Dvě třetiny žáků 2. stupně uvádějí, že mají reálnou šanci, pokud chtějí něco ve škole změnit (např. výzdobu ve třídě, téma besedy, průběh výuky). Podle poloviny žáků nenastává skutečnost, že když si někdo na něco stěžuje, je pak pro něho situace ještě horší.


9. Materiální vybavení.

Učitelé i rodiče jsou spokojeni s materiálním vybavením a zázemím školy. Téměř všem rodičům a žákům 2. stupně se líbí prostředí ve třídě a v dalších prostorách školy. Téměř všichni provozní zaměstnanci jsou rozhodně spokojeni s veškerým materiálem a vybavením pro řádný výkon své práce. Provozním zaměstnancům se nikdy nestává, že by měli takové množství práce, aby zůstávali v práci přesčas. Provozní zaměstnanci mají místnost vyhrazenou pro odpočinek. Podle více než poloviny provozních zaměstnanců není jejich práce téměř nikdy narušována překážkami.

Do dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY - ŠKOLNÍ JÍDELNA se zapojilo 1 115 respondentů.

Jejich složení je následující: žák - 608, v tom 355 žáků 1. stupně, 253 žáků 2. stupně, rodič - 468, zaměstnanec školy - 39.

Výsledky dotazníkového šetření.

Více než tři čtvrtiny žáků 1. a 2. stupně chodí do školní jídelny ke stravování 5x týdně, konkrétně je to zhruba 81% respondentů.

Celkově 72% žákům polévka chutná, i když některým s výhradami. Naopak 28% žáků uvádí, že mu polévka nechutná nikdy. 82% zaměstnanců polévka chutná vždy nebo většinou, dalších 9% uvádí, že někdy. Celkově 91% zaměstnanců polévkachutná, i když některým s výhradami. Pouze 9% zaměstnanců uvádí, že mu polévka nechutná nikdy.

64% žáků hlavní jídlo chutná vždy nebo většinou, dalších 32% uvádí, že někdy. Celkově 96% žákům hlavní jídlo chutná, i když některým s výhradami. Naopak pouze 4% žáků uvádí, že mu hlavní jídlo nechutná nikdy. 89% zaměstnanců hlavní jídlo chutná vždy nebo většinou, dalších 7% uvádí, že někdy. Celkově 96% zaměstnanců hlavní jídlo chutná, i když některým s výhradami. Pouze 5% zaměstnanců uvádí, že mu hlavní jídlo nechutná nikdy.

79% žáků nápoj (pití) chutná vždy nebo většinou, dalších 12% uvádí, že někdy. Celkově 91% žáků nápoj chutná, i když některým s výhradami. Naopak pouze 8% žáků uvádí, že mu nápoj nechutná nikdy. 67% zaměstnanců nápoj chutná vždy nebo většinou, dalších 14% uvádí, že někdy. Celkově 81% zaměstnanců nápoj chutná, i když některým s výhradami. Pouze 9% zaměstnanců uvádí, že mu nápoj nechutná nikdy.

Celkem si tedy 91% respondentů z nabídky školního jídelníčku vybere, i když někteří s výhradami. 5% respondentů uvádí, že si většinou nevybere a jen 2% si vybírá velmi těžce.

7% procent respondentů si tedy vybírá se značnými obtížemi.

S chováním a přístupem pracovníků jídelny je spokojeno 75% žáků, 87% rodičů žáků a 95% zaměstnanců. Naopak nespokojeno je 25% žáků, 13% rodičů a 5% zaměstnanců.

S výzdobou a prostředím je spo
kojeno 87% žáků, 91% rodičů žáků a 94% zaměstnanců školy. Nespokojeno je 13% žáků, 9% rodičů žáků a 6% zaměstnanců školy.

S dalším vybavením jídelny (k dispozici sůl, pepř, ubrousky…) je spokojeno 69% žáků, 84% rodičů žáků a 93% zaměstnanců školy. Nespokojeno je s touto položkou 31% žáků, 16% rodičů a 7% zaměstnanců.

16% žáků, 8% rodičů žáků a 42% zaměstnanců uvádí, že se za poslední rok školní jídelna celkově zlepšila. Naopak, že se zhoršila, to uvádí 12% žáků, 7% rodičů žáků a 2% zaměstnanců školy. Konstatování, že zůstala úroveň stejná, uvádí 71% žáků, 85% rodičů žáků a 56% zaměstnanců školy.

Necelá polovina žáků a více než třetina rodičů by uvítali možnost odhlásit si oběd až daný den ráno. Téměř tři čtvrtině respondentů vadí fronty a čekání na výdej jídla, necelé polovině žáků hluk v jídelně a čtvrtině málo míst k sezení.

Celkově tedy uspokojivý stav vyjádřilo v anketě 87% žáků školy, 93% rodičů a 98% zaměstnanců školy.

 

Kalendář

22. 12. 2018- 2. 1. 2019
vánoční prázdniny (vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)

18. 1. 2019
uzavření klasifikace za 1. pololetí

23. 1. 2019
2. klasifikační pedagogická rada

Kalendář