Charakteristika školy

Jsme nově  školou  s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem  a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna. Škola vzdělává téměř 700 žáků, kteří jsou přijímáni na základě  testu školní zralosti formou zápisu do 1. ročníku a formou výběrového řízení do ostatních ročníků, především do 6. ročníku. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK. Také získala ocenění Finančně gramotná škola a stala se Etickou školou bronzového stupně. Nově jsme získali statut Excelentní jazyková škola MČ Praha 6.

Anglický jazyk je stěžejním cizím jazykem naší školy. Žáci se jej začínají učit od vstupu do školy, tj. od 1. ročníku. Výuka Aj je rozdělena do několika fází. V úvodní fázi 1. a 2. ročníku (2 hodiny týdně) se častěji objevují prvky herní, seznámení s jazykem či upevnění již získaných dovedností. Ve 3. a 4. ročníku (3 a 4 hodiny Aj týdně)  se objevují začátky výuky gramatiky s maximálním důrazem na vytvoření vztahu k jazyku. V další fázi si osvojují a prohlubují znalosti jazyka, který jim stále více slouží i jako nástroj poznávání a získávání nových informací o okolním světě a jako prostředek komunikace s vrstevníky z různých zemí. Od 4. ročníku (4 hodiny Aj týdně) mají žáci konverzaci v anglickém jazyce s kvalifikovaným učitelem angličtiny - rodilým mluvčím, a to 1krát týdně.

Vytvořit základy druhého cizího jazyka znamená orientovat se ve všech běžných situacích, porozumět slyšenému slovu a používat jazyk slovem i písmem. Výuka začíná od 5. ročníku s důrazem na volitelnost z nabídky jazyků německého, francouzského, španělského a ruského (ruštinu se nám zatím pro malý počet zájemců nepodařilo otevřít). Fáze druhého cizího jazyka jsou obdobné jako u výuky angličtiny. Časová dotace je v 5. ročníku 2 hodiny a od 6. ročníku 4 hodiny, z nichž jedna hodina je věnována intenzivním konverzačním dovednostem ve druhém cizím jazyce.

 Na 1. stupni probíhá výuka matematiky podle metody profesora Hejného.

 Stavba areálu školy je z konce 50. let minulého století a v roce 2007 prošla celkovou rekonstrukcí. V budově školy je celkem 30 učeben, z nich je 8 zařízených jako odborné pracovny a 2 jsou tělocvičny. Dále je zde 10 - 12 oddělení školní družiny, z nichž 4  mají samostatné prostory, ostatní jsou ve třídách. Škola má také k dispozici velký sportovní areál s umělým povrchem  (atletický ovál, tenisový kurt, fotbalové a volejbalové hřiště), keramickou dílnu, knihovnu a projektovou místnost. Součástí školy je školní jídelna, která je moderně vybavena.

Škola má světlé a čisté prostory. Prostory pro výuku jsou dostatečné, máme moderně vybavenou knihovnu, která rovněž slouží jako studovna. Všechny pracovny jsou vybaveny multimediální technikou, většina pracoven je vybavena interaktivní tabulí či dataprojektorem. Pro výuku ICT slouží počítačová učebna, ve které je 21 počítačů a je propojena s knihovnou, kde je dalších 5 počítačů. Škola rovněž disponuje 30ti tablety, které je možné využívat pro výuku na 1. i 2. stupni.

Hlavní přestávku mohou žáci trávit venku ve sportovním areálu. Dále si během všech přestávek mohou zakoupit ve školní jídelně svačiny, které připravují pracovnice školní jídelny.

Všichni pedagogičtí pracovníci mají kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do školní sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny a kopírky.

Pedagogický sbor je trvale stabilní a je tvořen ředitelkou školy, jejím statutárním zástupcem, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, školní psycholožkou, učiteli včetně kvalifikovaných učitelů angličtiny - rodilých mluvčích a vychovatelkami školní družiny. Všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost. Více než polovina jich aktivně ovládá jeden cizí jazyk, téměř všichni (90%) absolvovali alespoň základní úroveň školení v počítačových dovednostech a ICT aktivně využívají při své práci. Všichni členové sboru procházejí dalším individuálním vzděláváním v rámci svých oborů.V rámci jazykové výuky pořádáme výměnné a studijní pobyty v Anglii, Dánsku, Francii, Německu a Španělsku.


Partneři školy

výměna Dánsko

Frischole Ringe, Dánsko 

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou navštívit školu a výuku v rámcu Dnů otevřených dveří či kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a v době třídních schůzek. Rodiče jsou o činnosti školy informování prostřednictvím webových stránek a školního blogu.

Možnost vzájemné komunikace prostřednictvím e-mailu a internetu je samozřejmostí a je hojně využívaná. 

Na škole působí Školská rada, která je složena ze zástupců zřizovatele školy, pedagogů a zákonných zástupců. Dále je zřízena Obecně prospěšná společnost, která je občanským sdružením a je reprezentována volenými zástupci rodičů z jednotlivých tříd. 

Rovněž spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou Prahy 6, v rámci prevence sociálně patologických jevů s občanským sdružením Prev–Centrum, přijímáme studenty z různých fakult a vysokých škol na pedagogickou praxi.

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář