• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle

  Více informací

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  Více informací

 • O škole

  Jsme nově školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  Více informací

 • Profil školy slideshow
 • Historie školy - slideshow
 • O Škole slideshow

Organizace vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Organizace vychází z usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020.

Vzdělávací aktivity budou uskutečňovány podle stanoveného rozvrhu jednotlivých skupin žáků, do kterých budou na základě rozhodnutí vedení školy rozděleni. V každé skupině bude přesně stanovený počet žáků a bude jmenovitě určený. Přiřazení žáků do skupin je neměnné. Maximální počet je 15 žáků.

Po celou dobu vzdělávacích aktivit budou žáci setrvávat pouze v dané skupině. Každá skupina se bude pohybovat pouze ve vymezených prostorách školy, které jí budou určeny. Volný pohyb po všech prostorách školy nebude možný.

Vzdělávací aktivity budou organizovány v dopoledních blocích s 30 minutovou přestávkou, kterou budou žáci v případě příznivých podmínek trávit na školním hřišti. Odpolední část aktivit budou žáci v případě příznivých podmínek také trávit na školním hřišti.

 1. Příchod do školy.

Žáci dané skupiny budou přesně ve stanovený čas vyčkávat na příchod určeného pedagogického pracovníka na stanoveném místě.

Musí mít nasazené roušky.

Při čekání musí dodržovat rozestupy 2 metry.

Hned při vstupu do školy si žák očistí ruce dezinfekčním prostředkem.

Ranní družina není organizována.

 1. Pobyt v prostorách školy.

Žáci s pedagogickým pracovníkem odejdou do šatny a po nutných úkonech odejdou společně do učebny. Všichni žáci se musí přezouvat. Při příchodu do učebny si každý umyje ruce horkou vodou a znovu použije dezinfekční prostředek.

Po použití WC a před případným požitím jídla (vlastní přinesená svačina) si vždy umyje ruce s použitím mýdla. Všechna mýdla ve škole jsou ve všech prostorách s dezinfekčním účinkem, škola rovněž zajistila prostředky na dezinfekci rukou, které budou k dispozici v učebnách a ve vestibulu školy.

Ve všech prostorách školy jsou žákům k dispozici jednorázové papírové ručníky. Ve společných prostorách školy, tedy v šatně, na chodbách, schodištích, toaletách a ve školní jídelně, se žák bude pohybovat pouze v doprovodu pedagogického pracovníka, musí dodržovat rozestupy vždy 2 metry a mít po celou dobu nasazenou roušku.

Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby se jednotlivé skupiny během pobytu ve škole nesetkávaly.

Žák musí mít na jeden den minimálně dvě roušky a vlastní sáček na odkládání již použité roušky. Jednorázové použité roušky může žák odkládat zabalené v sáčku do odpadkového koše ve třídě, ostatní typy roušek si odnáší domů.

Při vyučování rozhodne daný pedagogický pracovník, zda bude možné roušky odložit. Každý žák bude sedět po celou dobu docházky do školy ve stejné lavici a vždy sám. V případě realizace práce ve dvojici nebo ve skupině, musí mít všichni žáci nasazenou roušku.

Tatáž pravidla platí i pro odpolední aktivity. Ty jsou ukončeny v 16.00 hodin. Žáky je možno vyzvedávat i v průběhu těchto aktivit. Vyzvedávání žáků budou organizovat vrátní.

Školní stravování.

Odběr obědů se řídí obecně platnými pravidly školního stravování, tedy i případné odhlašování.

Do prostoru jídelny přichází žáci v doprovodu pedagogického pracovníka. Aktovky si žák ukládá po dobu oběda na stanovené místo ve školní jídelně.

Žáci, kteří se třídnímu učiteli přihlásili ke stravování, budou na pondělí 25. 5. 2020 přihlášeni vedoucí školní jídelny. Dále budou postupovat podle běžných pravidel včetně případného odhlašování.

Připravován bude pouze jeden chod jídla. Je bezpodmínečně nutné mít čip, bez něj nebude oběd vydán, nebude možné uplatňovat dohody s vedoucí jídelny nebo lístečky k odběru oběda apod.

Před vstupem do školní jídelny si žák musí umýt ruce horkou vodou a mýdlem.

Žák musí mít nasazenu roušku, tu odloží pouze při vlastním stravování.

Všechny pokrmy, nápoj včetně příborů a jednorázových ubrousků obdrží žák od kuchařek u výdejního pultu. Při stravování jsou dodržovány rozestupy u stolů.

Po ukončení stravování si žák nasadí roušku a odnese svůj tác do výdejního okna.

Na svém místě u stolu pak čeká na společný odchod do šatny nebo na odpolední aktivity s doprovodem.

Čestné prohlášení najdete ZDE

Číst dále


Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20

Hodnocení žáků v tomto období bude probíhat na základě ustanovení Vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Citace vyhlášky:

 • § 1 Hodnocení žáků 
  (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
  a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Níže uvedená ustanovení jsou zpracována ředitelstvím Základní školy Praha 6, Pod Marjánkou 2 na základě předloženého materiálu MŠMT: Postup při hodnocení výsledků a vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou se nebylo možné připravit, bude intenzivně zohledňovat. Ze strany všech vyučujících budou provedeny úlevy některých běžně užívaných postupů a žáci budou hodnoceni s uplatněním dlouhodobé znalostí jejich výsledků ve škole. Rovněž bude provedena redukce objemu učiva stanoveného ve školním vzdělávacím programu. Hodnocení žáků se nezhorší oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin je doporučeno vyučujícím vždy konat ve prospěch žáků. Hodnocení výchovných předmětů je považováno za zbytné.

Základní principy uplatněné při hodnocení:

 1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
 2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
 3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.
 4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

Postup pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech během uzavření škol a vzdělávání na dálku.

 1. Předpokladem je znalost prostředí a podmínek, ve kterých se žák vzdělává.
 2. Zcela nová situace a složitost vzdělávání na dálku vyžaduje ještě více než obvykle soustředit pozornost na hlavní cíl hodnocení, kterým je podpora učení žáků. Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku má smysl hodnotit primárně slovně, motivačním způsobem, zdůraznit žákovi to podstatné, a tím podpořit jeho učení.
 3. V průběhu vzdělávání na dálku je nezbytné ve větší míře poskytovat hodnocení podporující žáky v tom, aby dokázali více samostatně organizovat svoje vzdělávání a průběžně zlepšovat své vzdělávací výsledky.
 4. V průběhu vzdělávání na dálku je pro žáky dobré slovně hodnotit jejich dovednosti učit se a také jejich dovednosti.
 5. Škola nebude usilovat o naplnění kompletního obsahu svého školního vzdělávacího programu při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin ve škole od 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku v předmětech český jazyk a literatura a matematika v rámci přípravy na přijímací zkoušky a od 25. 11. 2020 pro žáky 1. stupně do konce druhého pololetí školního roku 2019/2020. Bude se soustředit se na jeho nejdůležitější hlavní výstupy, zejména v profilových předmětech. Dosažení výstupů je vhodné během výuky na dálku podporovat zejména procvičováním.
 6. Hodnocení výchovných předmětů je považováno za zbytné. Nebude průběžně realizováno. Při závěrečném hodnocení bude doslovně uplatněn §1, odstavec1, písmeno a, viz citace vyhlášky výše v textu.
 7. Hodnocení nepovinných předmětů je považováno za zbytné. Nebude průběžně realizováno. Při závěrečném hodnocení bude doslovně uplatněn §1, odstavec1, písmeno a, viz citace vyhlášky výše v textu.

Postup pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení za období 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 1. Při závěrečném hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 bude zohledněna skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. V souladu s ustanoveními MŠMT nebude hodnoceno naplnění všech jeho výstupů v jednotlivých předmětech. Školní vzdělávací program nebude kompletně naplněn.
 2. Při hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 budou zohledněny:

      a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla    zakázána – období do 10. března 2020

      b) pouze podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

      c) pouze podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili  ve  škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin, tedy konkrétně žáci 9. ročníku v období od 11. 5. 2020 v rámci přípravy na přijímací zkoušky do středních škol z předmětů český jazyk a literatura a matematika a žáci 1. stupně od 25. 5. 2020 v rámci vzdělávacích aktivit z předmětů český jazyk a literatura, matematika a člověk a společnost

     d) pouze podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 1. Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy je možné s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

       a) snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů

       b) samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky

       c) četbu související se zadanými úkoly

       d) portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli, např. sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele

       e) zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 1. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin tj. žáci 9. ročníku od 11. 5. 2020 a žáci 1. stupně přítomni ve škole

od 25. 11. 2020 do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.

 1. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin tj. žáci 9. ročníku od 11. 5. 2020 a žáci 1. stupně přítomni ve škole od 25. 11. 2020 do konce druhého pololetí není důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu hodnocen stupněm „nehodnocen“.
 1. Platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tedy období do 10. 3. 2020.

Další ustanovení:

 1. Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.
 2. Předávání vysvědčení za druhé pololetí.

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů bude vedení školy informovat, zejména na webových stránkách.

Číst dále


Výběrové řízení do 6. ročníku pro školní rok 2020/21

Výběrové řízení na doplnění do tříd 6. ročníku (respektive do skupin s rozšířenou jazykovou výukou) proběhne dne 22. června 2020 ve 14 hodin. Náhradní termín nebude vypsán!

 • Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku je možný nejdříve 11. červnaa nejpozději 18. června 2020, kdy musí být vše doručeno škole. Doručením se rozumí převzetí dokumentu školou, tj. přijetí do datové schránky školy, osobní doručení do stanoveného data, nebo doručení poštovním doručovatelem.
 • • Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví v 13,45 do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Možnost nahlédnout do spisu: 23. června od 12:00 do 14:00 v ředitelně školy.

Výsledky budou zveřejněny ve středu 24. června v 14:00 na webových stránkách školy a na budově školy.

 • • Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).  
 • • Obsah výběrového řízení je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu. 
 • • Podmínkou přijetí je dosažení minimálně 60 % maximálního počtu bodů.
 • • Konečné pořadí bude stanoveno na základě počtu získaných bodů z testu anglického jazyka a vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku.

Důležité upozornění:

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem nově vzniklých volných míst v ročníku, který se bude odvíjet od počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia.

Žádost o přestup najdete zde.

Číst dále


Výsledky přijímání žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2020/21

Dle ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb., dále jen Školský zákon, a ve znění pozdějších předpisů (novela platná k 1. 1. 2012) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzděláván, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním kódem na veřejném místě ve škole a způsobem, který umožňuje dálkový přístup. V případě naší školy je tomu tak na webových stránkách školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.  

Termín vyvěšení a zveřejnění výsledků: 15. května 2020
Termín sejmutí výsledků:                        29. května 2020

V Praze 15. května 2020


Marcela Zavadilová - ředitelka školy

Seznam přijatých dětí doprvního ročníku 2020/2021 najdete ZDE.

 

Číst dále

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář