Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině ZŠ Pod Marjánkou

Ředitelka základní školy Pod Marjánkou na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovila úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině vždy pro období školního roku ve výši:

250,- Kč za kalendářní měsíc

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Plátce může poukázat úplatu škole předem za více kalendářních měsíců najednou. Úplatu posílejte na č. účtu: 43-7610010267/0100, varibalní symbol obdrží žáci vždy v průběhu měsíce září.  

Pokud je provoz školní družiny přerušen v měsících červenci a srpnu, za tyto měsíce se neplatí.

Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce základní školy osvobodí od úplaty ředitelka základní školy zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo který o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce základní školy.

V Praze dne 1.9.2015 
Marcela Zavadilová (ředitelka školy)

Kalendář

středa 1. září 2021
zahájení školního roku

1. 9. 2021 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2021 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář