Provozní řád ŠD

  • Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou 2. Pro provoz školní družiny platí obecné pokyny a ustanovení Školního řádu Základní školy Pod Marjánkou a následující pravidla.


Článek 1

PROSTORY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (ŠD) je součástí Základní školy Pod Marjánkou (ZŠ). Prostory školní družiny tvoří kmenové učebny v prostorách hlavní budovy a třídy ve stavebně odděleném křídle budovy.

1. Čtyři kmenové učebny a herna v prostoru zasklené terasy.
2. Jeden kabinet sloužící jako sborovna.
3. Jeden kabinet sloužící k uložení inventáře ŠD.
4. Sociální zařízení.
5. V rámci rozvrhu hodin využívá ŠD tělovýchovná zařízení ZŠ, školní hřiště a výukovou kuchyňku.


Článek 2

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nárok na zařazení do ŠD mají všichni žáci od 1. do 4. ročníku ZŠ při splnění uvedených podmínek. V případě volné kapacity ŠD mohou být na základě žádosti zákonného zástupce zařazeni žáci 5. ročníku. Jejich žádosti budou posuzovány individuálně ředitelkou školy.

1. Písemné potvrzení, že zákonný zástupce žáka byl seznámen s Provozním řádem školní družiny a souhlasí s ním.
2. VyplněníPřihlášky k přijetí žáka do ŠD pro příslušný rok.
3. Řádné plnění podmínek (úhrada ŠD, příchody a odchody žáků, apod.)
4. V případě, že je naplněna kapacita ŠD, lze žádost o zařazení do ŠD zamítnout z těchto důvodů:
  • matka dítěte je s jiným dítětem na mateřské nebo další mateřské dovolené
  • matka dítěte je v domácnosti
  • zákonný zástupce v žádosti o zařazení uvedl odchod dítěte denně před 14:00 hod.
  • opakované porušování Provozního řádu ŠD ze strany žáka nebo zákonného zástupce
5. V ojedinělých případech může ředitelka školy rozhodnout o umístění žáka do školní družiny v průběhu školního roku. Zákonný zástupce v
     tomto případě předloží:
  • písemnou žádost o dočasné umístění (důvod dočasného umístění, časový termín)
  • vyplněnou žádost o zařazení dítěte do ŠD
  • oklad o zaplacení poplatku za ŠD

Článek 3

PROVOZNÍ DOBA A ORGANIZACE ZAŘÍZENÍ

1. Provozní doba ŠD je stanovena pondělí až pátek v souladu s rozvrhem vyučování:
  • ranní družina – od 7.00 hod. (nástup do ŠD je od 7,00 hod. do 7,55 hod.
  • odpolední družina – 11,55 hod. až 17,30 hod., v pátek do 17,00 hod.
2. Pobyt žáka ve školní družině -  nejdéle do 17.30 hod. a v pátek do 17,00 hod. Vyzvedávání žáka ze ŠD je možné v době do 14.00 hod., dále pak od 15,30 hod.
    Konkrétní časy odchodů budou uvedeny v zápisním lístku a předány příslušné vychovatelce na začátku školního roku.
3. Žák může odcházet ze ŠD pouze podle údajů uvedených v přihlášce (zápisním lístku):
  • žák odchází v doprovodu – vypsat jmenovitě s kým a hodinu odchodu
  • žák odchází sám – vypsat hodiny odchodu
  • na písemné vyžádání zákonného zástupce (v případě odchylky od času a způsobu odchodu uvedeném na přihlašovacím lístku) napsat jméno žáka, datum, 
    hodinu, popřípadě jméno osoby, která žáka vyzvedne a podpis zákonného zástupce
    V čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. nelze žáka ze ŠD vyzvedávat – probíhá řízená pedagogická činnost.
    Žáci nejsou z bezpečnostních důvodů pouštěni domů na telefonické vyžádání rodičů. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům povolen vstup do školy. Žáky si mohou rodiče vyzvednout pouze prostřednictvím čipového systému, ve výjimečných případech na telefonické vyzvání od služby z vrátnice.
4. O hlavních a vedlejších prázdninách je ŠD mimo provoz.
5. Po111 skončení vyučování přichází žáci samy do prostor ŠD (pouze u 1. tříd první měsíc školy převezme vychovatelka žáky od vyučujícího).
6. V rámci ŠD se žáci naobědvají. V odpoledních hodinách jsou realizovány zájmové kroužky (organizovány školou). Do těchto kroužků
    docházejí přihlášeni žáci, ostatní žáci mají řízenou pedagogickou činnost pod vedením vychovatelky.
7. Jednotlivá oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
8. Pokud dojde k průběžnému snižování žáků v odděleních, dojde k jejich sloučení. Odcházející vychovatelka předá osobně žáky do dalšího
    oddělení spolu s písemnou dokumentací - odchody žáků, jejich vyzvedávání a telefonické spojení s rodiči.
9. Způsob evidence docházky žáků ŠD probíhá formou zápisních lístků, docházkových sešitů a přehledů výchovně vzdělávací práce. Absence
    žáků je evidována každý den v přehledu výchovně vzdělávací práce (třídní kniha).


Článek 4

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Povinnosti žáka:
1. V případě nevolnosti či úrazu ohlásí neprodleně tuto skutečnost vychovatelce nebo pracovníku školy a bude mu zabezpečeno ošetření, přivolání rodičů, 
   popřípadě lékařská pomoc.
2. Ihned o jakémkoli násilí informuje pedagogického pracovníka školy.
3. Nesmí se vyklánět z otevřených oken.

Žák dbá:
4. Všech poučení o bezpečnosti při pohybu ve ŠD, se kterými byl seznámen, rovněž i při přesunu pod vedením vychovatele do školní jídelny, šatny apod.
5. Všech poučení o bezpečnosti při družinových akcích (výlety, exkurze, vycházky, soutěže apod.).
6. Všech poučení při činnostech se zvýšeným nebezpečím (sportovní činnosti).

Vychovatelky vedou žáka:
7. K posilování úcty k dospělým, k lidským právům a základním svobodám, k národním hodnotám své  země.
8. K přípravě na život ve svobodné společnosti v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, rovnosti národů, etnických, národnostních a náboženských skupin.

Do školy a na všechny družinové akce je zakázáno:
 9. Nnosit předměty jako nože a jiné ostré předměty a předměty nesouvisející s výukou, dále zbraně, spreje, pyrotechniku a případně jiné předměty, které mohou ohrozit zdraví žáka a zdraví spolužáků.
 10. Nosit, držet, distribuovat a užívat alkoholické nápoje, cigarety a návykové látky, nebo pod vlivem návykových do školy látek přicházet.
  11. Nosit, držet, distribuovat na všech médiích literaturu, filmy, nahrávky či hudbu, která má pornografický obsah nebo obsah podporující násilí, xenofobii a rasismus.

 

Článek 5

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY A SOUKROMÝM MAJETKEM

Žák
1. Odpovědně chrání a šetří veškeré vybavení ŠD a ostatní majetek školy.
2. Se chová ohleduplně k majetku svému i majetku svých spolužáků.
3. Způsobí-li ve škole nějakou škodu z nekázně, či z neopatrnosti, ve stanoveném termínu ji sám nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce nahradí.

Škola nezodpovídá za předměty nesouvisející s činností ŠD.


Článek 6

POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ

1. Ředitelka školy na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání a § 14
    vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovila úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině 250,- Kč za kalendářní měsíc.
    Poplatek je nutno uhradit do 15. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet ŠD, případně lze poplatek uhradit na delší časové období dopředu.
    Pokud je provoz ŠD přerušen v měsících červenci a srpnu, za tyto měsíce se neplatí.
2. Neplacení stanovené úhrady je porušení povinností zákonného zástupce. V tomto případě může být se zákonným zástupcem žáka
    zahájeno správní řízení o vyloučení žáka ze školní družiny.
3. Od tohoto poplatku lze zákonného zástupce osvobodit na základě zdůvodněné písemné žádosti (sociální důvody apod.)
4. Poplatek je nevratný v případě nepřítomnosti dítěte z důvodu nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci. Pokud je však provoz ŠD přerušen na více než 5 dnů, stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.


Článek 7

PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ

ŠD patří do oblasti zájmového vzdělávání dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. § 5 odst. (5) a (6). Všichni zaměstnanci, žáci a zákonní zástupci jsou povinni dodržovat stanovené podmínky a pravidla pro toto zařízení.

1. Dodržovat ustanovení Školního řádu ZŠ.
2. Pro činnost ŠD a činnost kroužků v rámci ŠD organizovaných školou platí následující pravidla: 
  • žáci dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny
  • žáci dbají pokynů pedagogických pracovníků
  • žáci mohou po domluvě s vychovatelkou hrát hry na PC a hrát si v herně
  • žák odchází ze ŠD podle údajů zapsaných v Přihlášce k přijetí žáka do ŠD; každou změnu odchodu je povinen doložit
    písemnou omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem. Opakované „pozdní“ odchody po skončení provozní doby ŠD (po 17.30 hod.)
    mohou být důvodem k vyřazení žáka ze ŠD.
  • v přihlášce do ŠD musí být uvedeny všechny osoby, které budou v průběhu roku dítě vyzvedávat
  • předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce příslušné vychovatelce
  • žák musí oznámit vychovatelce svůj odchod ze ŠD (při hrách na hřišti, odchod ze zájmových kroužků apod.) - v případě, že odchází sám
  • žák nesmí opouštět ŠD s osobami nezletilými, jestliže nejsou uve deny na žádosti o zařazení do ŠD
  • rodiče a rodinní příslušníci nemají z bezpečnostních a hygienických důvodů přístup do prostor školy. Výjimka: první týden v měsíci září si mohou rodiče
     žáků 1. tříd své děti přivádět i vyzvedávat přímo v prostorách školní družiny
  • při vyzvedávání dítěte ze ŠD nahlásí rodič (rodinný příslušník) službě ve vrátnici jméno dítěte a třídu nebo číslo oddělení - jen v případě, pokud bude čipový systém mimo provoz
  • na základě elektronického upozornění (přiložení čipu na čtečku) nebo ve výjimečných případech na základě telefonického vyzvání od služby z vrátnice, vyzve vychovatelka dítě k odchodu z oddělení do šaten a následně do vestibulu školy
  • v případě, že jeden z rodičů nesmí vyzvedávat žáka, musí být toto opatření doloženo soudním rozhodnutím, které zákonný zástupce
     předloží k nahlédnutí příslušné vychovatelce
  • u žáka, který se zraní nebo vykazuje známky akutního onemocnění, musí být vyrozuměn zákonný zástupce a případné zranění je třeba
     zapsat do knihy úrazů
  • žáci jsou povinni zdržovat se pouze v prostoru určeném vychovatelkou, nesmějí poškozovat zařízení ZŠ, ŠD a školního hřiště
  • při úmyslném poškozování nebo ničení majetku školní družiny, je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil
  • pobyt na školním hřišti je řešen jeho provozním řádem
  • žáci jsou při odchodu na kroužky vyzvedáváni osobně vedoucími kroužků, po skončení lekce je musí opět vedoucí kroužků předat osobně vychovatelce


Článek 8

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K PORUŠENÍ PROVOZU ŠD

V případě soustavného porušování provozního řádu ŠD ze strany rodičů (např. opakovaného pozdního vyzvedávání dítěte po 17.30 hod., v pátek po 17.00 hod., neplacení poplatků, neomluvená nepřítomnost apod.):

1. Vedoucí vychovatelka upozorní písemně rodiče na nevhodné chování zápisem do žákovské knížky.  Když přetrvává porušování Vnitřního řádu ŠD, ředitelka školy vyzve rodiče k pohovoru a může ukončit docházku dítěte do ŠD.
2. Když si dítě, které dle přihlášky čeká na doprovod do 17.30 hod., nikdo z osob uvedených na zápisním lístku nevyzvedne, je povinností vychovatelky:
  • telefonicky (v případě potřeby opakovaně) se spojit s rodiči nebo dalšími osobami uvedenými na zápisním lístku a domluvit s nimi způsob vyzvednutí dítěte ze ŠD,
  • provést záznam, kde bude uvedeno s kým vychovatelka hovořila, čas hovoru a závěr (způsob předání dítěte)
  • v případě, že telefonické spojení nelze do 18.00 hod. uskutečnit, vychovatelka kontaktuje vedoucí vychovatelku ŠD a ta vedení školy.


Článek 9

DOKUMENTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

• Přihláška k přijetí žáka do ŠD

• změna odchodu žáka ze ŠD

• odhlášení žáka ze ŠD

• protokol k čipu pro účely ŠD
• přehled výchovně vzdělávací práce
• docházkový sešit
• školní vzdělávací program pro ŠD
• provozní řád ŠD
• školní řád
• provozní řád školního hřiště
• únikové trasy

 

Článek 10

PLATNOST VNITŘNÍHO ŘÁDU

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Dnem 31. 8. 2021 se ruší platnost provozního řádu ze dne 31. srpna 2018.
 
V Praze dne 31. srpna 2021      

                                                                                                                                                 Marcela Zavadilová
                                                                                                                                                     ředitelka školy   

Kalendář

středa 1. září 2021
zahájení školního roku

1. 9. 2021 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2021 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář