Prořez 8ks topolů černých

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROŘEZ 8ks TOPOLU ČERNÝCH NA POZEMKU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00

Jednající: Marcela Zavadilová – ředitelka školy

IČ 48133761

DIČ CZ 48133761

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem „Prořez 8ks topolů černých na školním pozemku„ dle následujících pravidel:

1.identifikační údaje zadavatele:

 

Název: Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2

Adresa : Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6 Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena : Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ : CZ 48133761

 

2. Předmět plnění zakázky

 

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí:Prořez 8ks topolů černých na pozemku školního hřiště.

3. Termín plnění zakázky:

 

V době vegetačního klidu, nejpozději do 31.3.2014

 

5.Lhůta pro podání nabídek

 

Nabídku lze doručit nejpozději 17.12.2013 do 12 h do ZŠ Pod Marjánkou.

Místo pro podání nabídek a doba , v níž lze nabídky podat:

 

Nabídky je třeba zaslat doporučenou poštou na adresu zadavatele, případně předat osobně na adrese školy a zároveň odeslat v elektronické podobě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídky předložte:

-          v uzavřených firemních obálkách, opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče ( fyzická osoba ) či statutárního zástupce ( právnická osoba )

-          - obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „ Výběrové řízení na prořez 8ks topolů černých“

-          V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.

6. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení

 

Kriteriem rozhodným pro hodnocení je : cena 100%

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 19.12.2013

 

7. Obchodní podmínky:

 

Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

 

8. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

 

Nabídnutá cena nepřesáhne částku 30 000,- Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

 

9.Způsob zpracování nabídkové ceny:

 

Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH , samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

 

10. Požadavky na uchazeče:

 

Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání ( např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)

 

11. Práva zadavatele:

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nazděnu,upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Za zadavatele :

                         Marcela Zavadilová                               ředitelka školy

V Praze dne 11.12.2013

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář