Výběrové řízení na povrchovou úpravu podlahy v modré tělocvičně

Výběrové řízení na povrchovou úpravu podlahy v modré tělocvičně.

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00
Jednající: Mgr. Marcela Zavadilová - ředitelka školy
IČ: 48133761
DIČ: CZ 48133761

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,Povrchová úprava podlahy v modré tělocvičně, dle následujících pravidel:

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Základní škola Pod Marjánkou
Adresa: Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00
Zastoupena: Mgr. Marcelou Zavadilovou - ředitelkou školy
IČ:
48133761
DIČ:
CZ 481337612

2. Předmět plnění zakázky:
Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: povrchová úprava podlahy v modré tělocvičně, dle požadavků uvedených v bodě 3.

3. Zadávací dokumentace:
Příloha č. 1
- Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)

4. Termín plnění zakázky:
24. 2. 2020 - 1. 3. 2020

5. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku lze doručit nejpozději do 10. 12. 2019 do 12 hodin do ZŠ Pod Marjánkou.

6. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat:
Nabídky je možné předat osobně na adrese školy, nebo odeslat v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídky předložte:
- v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)

- obálky musí být zřetelně označeny „Neotvírat“ s názvem„ Povrchová úprava podlahy v modré tělocvičně“

- v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hodin přímo na adresu Základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov.
Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.

7. Způsob hodnocení nabídek - kritéria rozhodná pro hodnocení:
Kriteriem rozhodným pro hodnocení je:  
1. cena                                                                                      60 % hodnocení  
2. délka záruční doby                                                               20 % hodnocení 
3. doba realizace zakázky                                                        20 % hodnocení

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 18. 12. 2019

8. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

9. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:
Nabídnutá cena nepřesáhne částku 125.000- Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

10. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

11. Požadavky na uchazeče:
Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.
V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)

12. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.


Za zadavatele:
Mgr. Marcela Zavadilová, ředitelka školy

V Praze dne 22. 11. 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1

Zadávací dokumentace - technická specifikace

Povrchová úprava podlahy v modré tělocvičně:

 

 1. broušení povrchu střídáním zrnitostí 24 - 150                           m2   176,0000
 2. vybroušení krajů krajovou bruskou                                            kpl   1,0000
 3. tmelení celoplošné PU tmelem s vybroušením tmelu                m2   176,0000
 4. lakování sportovními polyuretanovými laky 1x Z + 3x
  vrchní lak (celkem 4x) certifikovanými dle ČSN                         m2   176,0000
 5. lajnování - zkrácený basketbal, volejbal                                     bm   292,0000
 6. demontáže a zpětné montáže žebřin a krytů topení                   ks     15
 7. vedlejší rozpočtové náklady - přesuny hmot, doprava
  materiálu, konečný úklid dotčených prostor.

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář