Výběrové řízení na vymalování prostor školy

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6 Břevnov 169 00
Jednající: Mgr. Marcela Zavadilová - ředitelka školy
IČ: 48133761
DIČ: CZ 48133761

 

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,Malba“ dle následujících pravidel:

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00
Jednající: Mgr. Marcela Zavadilová - ředitelka školy
IČ: 48133761
DIČ: CZ 48133761

 

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,Malba,“ dle následujících pravidel:

 

1. identifikační údaje zadavatele

Název: Základní škola Pod Marjánkou
Adresa: Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00
Zastoupena: Mgr. Marcelou Zavadilovou - ředitelkou školy

IČ: 48133761
DIČ: CZ 48133761

 

2. Předmět plnění zakázky

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: malba chodeb, knihovny, družiny, jídelny, vestibulu, sprchy a šatny, dílny školníka a opravy malby v šatnách a po budově dle požadavků uvedených v bodě 3.

 

3. Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy).

 

4. Termín plnění zakázky

   1. 7. - 14. 7. 2019

 

5. Lhůta pro podání nabídek

Nabídku lze doručit nejpozději do 4. 6. 2019 do 12:00 hod. do ZŠ Pod Marjánkou.


6. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat

Nabídky je možné předat osobně na adrese školy, nebo odeslat v elektronické podobě na adresu: zavadilova-zavinac-zspodmarjankou.cz

Nabídky předložte:
- v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)
- obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „ Malba
- v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8:00 do 12:00 hod. přímo na adresu Základní školy Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.

 

7. Způsob hodnocení nabídek - kritéria rozhodná pro hodnocení

Kriteriem rozhodným pro hodnocení je nejnižší nabídková cena.

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 8. 6. 2019.

 

8. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

 

9. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky

Nabídnutá cena nepřesáhne částku 100.000,- Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

 

10. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

 

11. Požadavky na uchazeče

Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.
V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.).

 

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Za zadavatele:  Mgr. Marcela Zavadilová, ředitelka školy


V Praze dne 19. 5. 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1

Zadávací dokumentace - technická specifikace

 

Malířské práce: 

 

4 patro modrá           337,84 m2

3 patro zelená           337,84 m2

2 patro žlutá              123,08 m2

1 patro růžová              76,7 m2

Knihovna zelená        30,68 m2

Družina žlutá                132 m2

 

Barva bílá:

Jídelna                             20  m2

Vestibul                          73,8 m2

Sprchy a šatny           136,17 m2

Dílna školníka                78,1 m2

Opravy malby v šatnách a po budově - rozsah dle potřeby

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář