Výběrové řízení na dodávku klimatizace

Výběrové řízení na dodávku klimatizace
Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00
Jednající: Mgr Marcela Zavadilová – ředitelka školy
IČ 48133761
DIČ CZ 48133761

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,Klimatizace,“ dle následujících pravidel:

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název: Základní škola Pod Marjánkou
Adresa : Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00
Zastoupena : Mgr Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy
IČ: 48133761
DIČ : CZ 48133761 

2. Předmět plnění zakázky

 Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: dodávka a montáž 3 klimatizačních jednotek FUJITSU SIEMENS do 3 kanceláří školy, dodávka a montáže 1 venkovní jednotky FUJITSU SIEMENS včetně zprovoznění klimatizace a doložení revize elektro, dle požadavků uvedených v bodě 3.

3. Zadávací dokumentace

 Příloha č. 1 – Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)

4. Termín plnění zakázky:

 Zprovoznění klimatizace do 30. 4. 2019.

5. Lhůta pro podání nabídek

Nabídku lze doručit nejpozději do 22. 3. 2019 do 12 h do ZŠ Pod Marjánkou.

6. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat:

 Nabídky je možné předat osobně na adrese školy, nebo odeslat v elektronické podobě na adresu – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídky předložte:

  • v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)
  • obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „ Klimatizace“
  • v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod. přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.

7. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení

Kriteriem rozhodným pro hodnocení je :  

1. cena ........................................................................70% hodnocení
2. délka záruční doby ................................................. 20 % hodnocení
3. poskytování záručního i pozáručního servisu ........ 10 % hodnocení

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 3. 4. 2019 

8. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

 9. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

 Nabídnutá cena nepřesáhne částku 150.000,- Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

10. Způsob zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH , samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

11. Požadavky na uchazeče:
Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.
V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání ( např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)

12. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Za zadavatele :                                                                                                                          Mgr Marcela Zavadilová, ředitelka školy

V Praze dne 4. 3. 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1

Zadávací dokumentace – technická specifikace

Označení dodávky                                        Množství           Cena         %DPH         DPH Kč         Celkem Kč

Hlavní jednotky:

Klimatizace FUJITSU ASYG-09LMCA             3 ks

Klimatizace FUJITSU AOYG30LAT4

(Multisplit pro 4 jednotky)                                  1 ks

Příslušenství:

Elektroinstalace, CYKY kabel,

rozvodnice, komunikační kabely do RZV       4 ks

CU potrubí s izolací 3/8 2x,

Odvod kondenzátu                                          51 m

PVC lišta pro rozvod potrubí a kondenzátu    45 m

Konzole pro uchycení vnější jednotky             1 ks

Práce:

Zprovoznění systému, pertl., vakuace, plnění

Montáž 1 ks venkovní jednotky

Montáž 3 ks vnitřních jednotek

Zajištění tech. provedení projektu, revize elektro

Projektová dokumentace

Doprava

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář