Dodávka zametacího kartáče STIGA

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA NÁKUP ZAMETACÍHO KARTÁČE STIGA – PRO RIDERY PARK

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov 169 00

Jednající: Marcela Zavadilová – ředitelka školy

IČ 48133761

DIČ CZ 48133761

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na „Dodávka zametacího kartáče STIGA – pro ridery Park „ dle následujících pravidel:

1.identifikační údaje zadavatele:

 

Název: Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2

Adresa : Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6 Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena : Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ : CZ 48133761

 

2. Předmět plnění zakázky

Dodávka zametacího kartáče STIGA – pro ridery Park dle požadavků uvedených v příloze č., která je nedílnou součástí této poptávky

3. Termín plnění zakázky:

 

Dodání zametacího kartáče: do 31. prosince 2013

 

4.Lhůta pro podání nabídek

 

Nabídku lze doručit nejpozději 13.12.2013 do 12 h do ZŠ Pod Marjánkou.

Místo pro podání nabídek a doba , v níž lze nabídky podat:

 

Nabídky je třeba zaslat doporučenou poštou na adresu zadavatele, případně předat osobně na adrese školy a zároveň odeslat v elektronické podobě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabídky předložte:

-          v uzavřených firemních obálkách, opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče ( fyzická osoba ) či statutárního zástupce ( právnická osoba )

-          - obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „ Poptávkové řízení na dodávku zametacího kartáče STIGA – pro ridery Park“

-          V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.

5. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení

 

Kriteriem rozhodným pro hodnocení je :

   1. cena                                                 60 % hodnocení

   2. reference o firmě                             20 % hodnocení

   3. spolehlivost dodavatele                     20 % hodnocení

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 20.12.2013

 

6. Obchodní podmínky:

 

Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

 

7. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

 

Nabídnutá cena nepřesáhne částku 33 000,- Kč bez DPH. Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

 

8.Způsob zpracování nabídkové ceny:

 

Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH , samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

 

9. Požadavky na uchazeče:

 

Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

V případě výhry poptávkového řízení je třeba doložit předmět podnikání ( např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)

 

10. Práva zadavatele:

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu,upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Za zadavatele :

                         Marcela Zavadilová                              ředitelka školy

V Praze dne 10. 12. 2013

Příloha č 1:

 

Zadávací dokumentace - technická specifikace :

 

Zametací kartáč STIGA – pro ridery Park

Technické parametry:

Hmotnost                                                                                                    60kg   .

Pracovní šířka                                                                                             95 cm

Materiál podvozku                     ocel, kartáč z polypropylenu                             .

Velikost ŠVD                                                                     106x99x54 cm           .

 

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář