Výběrové řízení na vybavení dětského hřiště

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 2/1900, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Jednající: Marcela Zavadilová – ředitelka školy
IČ: 48133761
DIČ:  CZ 48133761
 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem „ Vybavení dětského hřiště“ dle následujících pravidel: 

1. Identifikační údaje zadavatele:

 Název:  Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2  Adresa:  Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 – Břevnov, 169 00zastoupena:  Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy                         .IČ.:    48133761tel.:   220513177  

2. Předmět plnění zakázky:

 Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: Vybavení dětského hřiště základní školy herními prvky dle přiložené specifikace. 

3. Zadávací dokumentace:

 Zadávací dokumentace (technická specifikace) je přílohou výzvy.   

4. Termín plnění zakázky:

 Srpen 2013 Zahájení prací: 1. srpna 2013 

5. Lhůta pro podání nabídek:

                                             Nabídky lze podávat do 31. 5. 2013 do 12:00

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat: 

Nabídky je možné zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele, případně předat osobně na adresu školy.Nabídky předložte:

-          v uzavřených firemních obálkách, opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba), či statutárního zástupce (právnická osoba)

-          obálky musí být zřetelně označeny„Neotvírat“ a názvem Výběrové řízení na vybavení dětského hřiště V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku do 12,00 hodin přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 – Břevnov,  169 00. 

6. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení:

 Kriteriem rozhodným pro hodnocení je nejnižší nabídková cena.Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. 

7. Obchodní podmínky:

 Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku. Součástí nabídky bude návrh Smlouvy o dílo a identifikační údaje uchazeče. 

8. Návrh Smlouvy o dílo:

 -          bude navržen a podepsán statutárním zástupcem uchazeče-          bude obsahovat délku záruční doby a platební podmínky. 

9. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

          Nabídnutá cena nepřesáhne částku 200 000,- Kč bez DPH.   Platební podmínky budou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.  

10. Způsob zpracování nabídkové ceny:

 Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.Cena, kterou uchazeč uvede v tomto výběrovém řízení, bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zadavatel nepřipouští varianty ani změnu nabídkové ceny vyjma změny DPH.   

11. Požadavky na uchazeče:

 Uchazeč v nabídce předloží:
a)      Návrh Smlouvy o dílo
b)      Kopii živnostenského oprávnění
c)      Kopii výpisu z obchodního rejstříku  Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.  

12. Práva zadavatele:

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.   Za zadavatele:                                                                                                                                                                                                                                                         Marcela Zavadilová                                                                                                          ředitelka školy  V Praze dne 2. 5. 2013 

Příloha:   Zadávací dokumentace:  

Herní prvky budou ze dřeva s dostatečnou přirozenou odolností ve shodě s třídami 1 a 2 přirozené trvanlivosti proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994Lanové části musí být vyrobeny z lan s ocelovým jádrem (dle ČSN EN 1176-1).Veškeré kovové součásti a spojovací materiály musí být z nerezové nebo žárově pozinkované oceli.Veškeré výrobky budou vyrobeny a nainstalovány v souladu s normou ČSN EN 1176  a musí mít platné certifikáty.      

Požadované prvky:  

Na dětské hřiště u základní školy požadujeme dodat multifunkční lanový prvek s 9 lanovými cestami, který musí obsahovat:Pochůzný žebřík, pochůzné lano se svislými lany, nášlapné špalky, svislý lanový žebřík, pochůznou kladinu, pochůzná lanová „účka“, zavěšené pohyblivé klády, lanovou síť.

 

 

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář