Výběrové řízení na služby IT

Výběrové řízení na poskytování služeb v oblasti informačních technologií.

 

Zadavatel: Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2

Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6 - Břevnov 169 00

Jednající: Mgr. Marcela Zavadilová – ředitelka školy

IČ: 48133761

DIČ: CZ 48133761

 

           VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem ,,Poskytování informačních technologií“, dle následujících pravidel:

 

1. identifikační údaje zadavatele:

Název: Základní škola Pod Marjánkou

Adresa: Základní škola Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6, Břevnov PSČ 169 00

Zastoupena: Mgr. Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

IČ: 48133761

DIČ: CZ 48133761

 

2. Předmět plnění zakázky

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: poskytování služeb v oblasti informačních technologií, dle požadavků uvedených v bodě 3.

 

3. Zadávací dokumentace

 • Správa hardwardových zařízení (server, pracovní stanice, tiskáren)

 • Správa sítě a síťových zařízení

 • Správa programového vybavení na serveru a pracovních stanicích

 • Správa připojení k internetu

 • Poskytování Helpdesku

 • 4. Termín plnění zakázky:

 • Pravidelné týdenní návštěvy v den dohodnutý ve smlouvě

 • Doba odezvy v případě nahlášení servisních zásahů v případě:

                                  serverů a sítě nejpozději do 3 hodin po havarijním stavu

                                   pracovních stanic nejpozději do 6 hodin při havarijním stavu

                                   u běžných poruch do 24 hodin od nahlášení závady

                                  podpora Helpdesku od 9:00 do 17:00 hodin

 •  

  5. Lhůta pro podání nabídek

  Nabídku lze doručit nejpozději do 3. 10. 2018 do 12 h do ZŠ Pod Marjánkou.

 •  

  6.Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat:

   

  Nabídky je možné odeslat v elektronické podobě na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 3. 10. 2018.

  Nabídky předložte:

 • v uzavřených firemních obálkách opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba) či statutárního zástupce (právnická osoba)

 • obálky musí být zřetelně označeny „ Neotvírat“ s názvem „ Poskytování služeb IT“

 • v poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hod přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 1900/2 Praha 6 Břevnov. Povinnost odeslat nabídku v elektronické podobě platí stále.

 •  

  7. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení

  Kriteriem rozhodným pro hodnocení je :

     1. cena                                                                                      70 % hodnocení

   2. schopnost splnit požadované termíny plnění                       30 % hodnocení

  Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 7.10. 2018.

 •  

  8. Obchodní podmínky:

  Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

 •  

  9. Platební podmínky + předpokládaná cena zakázky:

  Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury.

 •  

  10.Způsob zpracování nabídkové ceny:

  Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH

 •  

  11. Požadavky na uchazeče:

  Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.

  V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.)

 •  

  12. Práva zadavatele:

  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny přiložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

 •  

  Za zadavatele :                     

 • Mgr Marcela Zavadilová                              ředitelka školy

   

 • V Praze dne 24. 9. 2018

 

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář