Výběrové řízení na dodávku tabletů

Zadavatel: Základní škola Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 2/1900, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Jednající: Marcela Zavadilová – ředitelka školy
IČ: 48133761
DIČ:  CZ 48133761 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel Základní škola Pod Marjánkou Vás vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem „Dodávka počítačových tabletů“ dle následujících pravidel: 

1. Identifikační údaje zadavatele:

 Název:  Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 
Adresa:  Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 – Břevnov, 169 00
 zastoupena:
 
Marcelou Zavadilovou – ředitelkou školy

 
IČ.:    48133761  
tel.:   220513177
  

2. Předmět plnění zakázky:

Výběrovým řízením podle této výzvy se rozumí: Dodávka počítačových tabletů a příslušenství dle požadavků uvedených v bodu 3.  

3. Zadávací dokumentace:

Příloha č.1 - Zadávací technická specifikace (příloha této výzvy)   

4. Termín plnění zakázky:

Dodání tabletů a příslušenství: 3. - 7. března 2014 

5. Lhůta pro podání nabídek:

Nabídku lze doručit nejpozději 13. 2. 2014 do 12:00 do ZŠ Pod Marjánkou

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat:

Nabídky je třeba zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele, případně předat osobně na adrese školy a zároveň odeslat v elektronické podobě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabídky předložte:
 - v uzavřených firemních obálkách, opatřených na uzavření razítkem firmy, případně podpisem uchazeče (fyzická osoba), či statutárního zástupce (právnická osoba)
-  obálky musí být zřetelně označeny „Neotvírat“ a názvem „Výběrové řízení na dodávku tabletů“ 

V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídku od 8,00 do 12,00 hodin přímo na adresu základní školy Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 – Břevnov, 169 00. Povinnost odeslat nabídku i v elektronické podobě platí stále.

6. Způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení:

Kriteriem rozhodným pro hodnocení je:

1.      cena                                                                     85% hodnocení

2.      parametry dodaných tabletů a příslušenství        15% hodnocení

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů.

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informování do 14.2.2014.

7. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou stanoveny dle ustanovení Obchodního zákoníku.

8. Platební podmínky:

 Placení proběhne převodem na základě vystavené faktury. 

9. Způsob zpracování nabídkové ceny:

 Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.Cena, kterou uchazeč uvede v tomto výběrovém řízení, bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zadavatel nepřipouští varianty ani změnu nabídkové ceny vyjma změny DPH.   

10. Požadavky na uchazeče:

Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady. 

V případě výhry výběrového řízení je třeba doložit předmět podnikání (např. kopií živnostenského oprávnění, výpisem z obchodního rejstříku, atp.) 

11. Možnosti uchazeče:

Uchazeči je umožněno navštívit školu pro lepší představu o stávajícím zařízení školy a rozsahu nutných montážních prací a dodaných zařízení pro propojení se stávajícím zařízením školy.

Termíny pro návštěvu školy: 6.2. a 11.2. 2014 ideálně v odpoledních hodinách (prázdnější škola). Osobní návštěvu je třeba domluvit předem. Konktatní osoba pro sjednání návštěvy: Jan Herych, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 737164019.

12. Práva zadavatele:

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Vyhrazuje si právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.   

Za zadavatele:

Marcela Zavadilová                                                                                                          ředitelka školy  

V Praze dne 3. 2. 2014

Příloha č.1:   

Zadávací dokumentace – technická specifikace:

Škola zavádí výuku na tabletech a potřebuje kompletní řešení a zázemí pro jejich fungování. Výuka bude probíhat ve 4 předem daných třídách, které je třeba pokrýt bezdrátovou sítí. Dále je třeba pokrýt 2 kabinety, kde bude probíhat správa tabletů. Škola se rozhodla pro tablety iPad od firmy Apple. Škola dále potřebuje tablety spravovat, mít je kam ukládat a potřebuje je propojit se současným vybavením školy (interaktivní tabule, projektory). Podrobnosti jsou dále rozepsány v jednotlivých bodech:

1) Tablety

32 počítačových tabletů - iPadů kompatibilních se současným vybavením školy (interaktivní tabule, projektory, ... ), min. 32GB disk, RAM min. 1GB, min. dvoujádrový procesor, min. 9 palců rozměr displaye, rozlišení min. 1280x800, multidotykové ovládání, wifi (podpora 802.11 b/g/n), iOS v češtině, kamera, akcelerometr, výstup na sluchátka.

2) Příslušenství k tabletům

Externí sluchátka k tabletům, odolný ochranný obal odolný proti poškození zařízení při pádu.

3) Uložení tabletů

Základny pro bezpečné uložení a dobíjení tabletů dle zadání, základny by měly být zamykatelné, chráněné proti přehřátí a přepětí. Ukládání do základen musí jít i s dodanými obaly na tablety.

4) Učitelská stanice

Výkonná počítačová sestava typu all-in-one, včetně Mac OS, určená pro obsluhu všech iPadů. Monitor 21.5“, procesor Intel i5 4-jádrový 2,7 GHz, pevný disk 1TB, grafická karta vyhovující práci s tablety. Včetně základních aplikací pro práci s audiem, videem a prezentacemi.

5) Wifi routery

Pro pokrytí wifi sítí učeben, podporující 802.11 b/g/n, pro bezproblémovou obsluhu minimálně 32 tabletů. Včetně instalace routeru v učebnách na vhodná místa.

Routery musejí být kvalitní, dostatečně výkonné a musí podporovat bezproblémové připojení produktů Apple.

Musejí být připravené na případné rozšíření sítě na celou školu přidání dalších AP.

Počet tříd pro pokrytí wifi je 4 pro výuku na všech tabletech, navíc 2 učitelské kabinety, kde výuka probíhat nebude.

6) Dodávka základního software

Předinstalovaný software, zejména pro práci s textovými soubory, videem, audiem a prezentacemi.

Zprostředkování nákupu vybraných aplikací s využitím iTunes gift card do výše 10 000Kč.

7) Konzultace

50 hodin konzultací (dle charakteru online, telefonicky či prezenčně) k problematice zavádění a správě tabletů v období 2 let.

8) Přenos obrazu a zvuku

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku na dostupné školní vybavení (datové projektory, reproduktory) ve 4 učebnách.

9) Zprovoznění, instalace

Uvedení do provozu veškerých zařízení, včetně instalace a konfigurace. Ověření plné funkčnosti dodaných zařízení i se stávajícím zařízením školy, jako je přenos obrazu z tabletů na projektor apod. Dodání všech potřebných kabelů nutných pro propojení zařízení.

10) Interaktivní tabule

Interaktivní tabule ActivBoard 378 PRO včetně montáže na zeď, projektoru s držákem na strop a jeho montáže, zprovoznění a zapojení.

11) Obecné pokyny

Nabídka musí obsahovat kompletní řešení, které je funkční jako celek bez dalších dodatečných nákladů. Poskytované služby a zařízení musí být v odpovídající kvalitě a profesionalitě. Škola si zakládá obzvláště na kvalitním pokrytí wifi sítí s možností rozšíření na celou školu v blízké budoucnosti.

Kalendář

úterý 1. září 2020
zahájení školního roku

1. 9. 2020 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

1. 9. 2020 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář