gb   fr   es   de

 • O Škole

  Jsme nově školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

  více...

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...

  více...

 • Profil školy

  • Vzdělávací cíle
  • Vzdělávací program...

  více...

poslední třídní schůzky

Poslední třídní schůzky v tomto školním roce se konají v pondělí 23. dubna od 18:00 v kmenových třídách.

Setkání zástupců rodičů jednotlivých tříd s vedením Spolku začíná již v 17:20 ve školní knihovně.

Zápis do 1. ročníku 2018/19

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 10. a 11. dubna 2018 od 13:00 do 18:00 hodin.

Přinášíme Vám informace o připravovaném zápisu do budoucích 1. tříd.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu svého zákonného zástupce. Ten  s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště dítěte.
V souvislosti s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2012, se mění některá ustanovení týkající se plnění povinnosti školní docházky: 

1. Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být nově doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ).

2. Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou nebo předána osobně na základě podpisu (viz § 183 ŠZ).

Kritéria budou uplatňována podle důležitosti v tomto pořadí.

 1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol).
 2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy.
 3. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.
 4. Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy.
 5. Trvalé bydliště na území HM Prahy.
 6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.


Důležité upozornění:

 • pořadové lístky se vydávají až v daný den při příchodu k zápisu, pořadové číslo a den vykonání zápisu nemá žádný vliv na přijetí do školy

 • ve školním roce 2018/19 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků

 • výsledky přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny dne 27. dubna 2018 od 10:00 hodin

 • v případě, že se Vaše dítě zúčastní zápisu na nespádové škole, doporučujeme jít k zápisu i na školu spádovou.

Zápisový list
Žádost o přijetí
Žádost o odklad školní docházky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (zdroj MŠMT)

Kalendář

 • pondělí 4. září 2017 zahájení školního roku 2017/2018
 • 4. 9. 2017 - 11:00  pedagogická rada
 • 4. 9. 2017 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář