gb   fr   es   de

Zásady činnosti Školního parlamentu na ZŠ Pod Marjánkou

 1. Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné naši sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského parlamentu chceme svobodně vyjadřovat názory, naplňovat svoje práva a zároveň přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.
 2. Žákovský parlament má 14 členů volených ve třídách 5. - 9. ročníku (člen a zástupce - tyto pozice jsou vzájemně zaměnitelné). Po svém zvolení se tito stávají zároveň členy třídní samosprávy.
 3. V čele žákovského parlamentu je žákovská rada tvořená 7 žáky. Žákovská rada svolává žákovský parlament, navrhuje program, jedná jménem žáků a zastupuje je prostřednictvím předsedy (místopředsedy). Tito jsou z členů žákovské rady voleni a odvoláváni žákovským parlamentem a mohou být jako pozorovatelé na vlastní žádost se souhlasem vedení školy přizváni na jednání pedagogické rady školy.
 4. Žákovský parlament zasedá 1 x za 2 měsíce, případně dle potřeby. Jeho závěry a rozhodnutí vyžadují souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (zástupců) z jednotlivých tříd. Přitom musí být přítomno minimálně 8 členů (zástupců) žákovského parlamentu z jednotlivých tříd. Každá třída má hlas pouze jednoho člena (zástupce).
 5. Žákovský parlament má právo zejména:
  - vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
  - podílet se aktivně na veškerém životě školy
  - zúčastnit se prostřednictvím předsedy (místopředsedy) jednání o problémech školy a vyjadřovat se k nim
  - požádat ředitelku školy o účast na poradě vedení školy a přednést své připomínky a návrhy
 6. Žákovský parlament má povinnost zejména:
  - prostřednictvím žákovské rady pracovat a spolupracovat se všemi členy žákovské samosprávy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
  - respektovat tradice školy, společenská pravidla a dbát vždy na dobrou pověst školy
  - přijmout plnou morální zodpovědnost za veškeré své iniciativy
  - být reprezentantem školy
 7. Svou činnost žákovský parlament zaměřuje
  a) ve vnitřním životě školy zejména na:
      -   zlepšování postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
      -   hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku,   
          chování o přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat
          lhostejnost a nezájem
      -   prezentaci názorů a výsledků práce žáků ve školním časopise
      -   možnost podílu na aktualizaci www stránek školy apod.
  b) ve vnější činnosti školy zejména na:
      -   podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky,
          rodiče i širší veřejnost
      -   propagaci nejúspěšnějších žáků školy formou příspěvků v  hromadných
          sdělovacích prostředcích
      -   co nejširší účast žáků školy na akcích Prahy 6 i celopražských a
          celorepublikových akcích
 8. Žákovský parlament prosazuje ve své činnosti slušnost, vstřícnost a toleranci při vzájemné komunikaci.

 

Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na naší škole a mohou být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.

 

 

 

 

 

 

Schváleno jako doplněný a upřesněný text původního dokumentu na zasedání žákovského parlamentu dne 24. 10. 2006

          

Kalendář

 • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
 • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
 • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář