gb   fr   es   de

Výchovná poradkyně

Eva Kašparová

Konzultační hodiny: čtvrtek 15:45 - 16:45

telefon: 233 351 177

 

Školní psycholog: PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:30 - 12:30 (lichý týden), 12:30 - 17:30 (sudý týden)

případně po dohodě

 

Speciální pedagog: Mgr. Kateřina Johanidesová

Konzultační hodiny: pátek 8:15 - 11, 55

případně po dohodě

 

 

Náplň práce výchovné poradkyně

 • Řešení výukových a výchovných problémů žáků, poradenská činnost v této oblasti

 • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Poradenská činnost při výběru střední školy, organizace PROFI testů pro žáky 8. ročníků

 • Pomoc při vyplňování přihlášek a výdej zápisových lístků žákům 9. tříd a žákům nižších ročníků, pokud se hlásí na víceletá gymnázia

  Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s třídními učiteli, školní psycholožkou a metodičkou prevence.

 Přijímací zkoušky na střední školy - ZDE naleznete výsledky přijímacích zkoušek na SŠ

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

2017/2018

2 přihlášky + zápisový lístek

Přihlášky podávají zákonní zástupci uchazeče!!!!

Obory s talentovou zkoušku

 • Odevzdání přihlášek ředitelství střední školy do 30. 11. 2016.

 • Podklady výchovnému poradci – nejpozději 11. 11. 2016.

 • Jednotná zkouška se koná u sportovních gymnázií.

Další maturitní obory

 • Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. dubna – 28. dubna 2017.

 • Ředitel střední školy může vyhlásit školní kolo přijímacích zkoušek.

 • Odevzdání přihlášek řediteli střední školy do 1. března 2017.

                        Ostatní obory

 • Přijímací řízení 22. – 30. dubna 2017.

 • Odevzdání přihlášek řediteli střední školy do 1. března 2017.

Přihlášky

 • V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě přihlášky školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a název druhého oboru vzdělání.

 • Uchazeč uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference na obou přihláškách ve stejném pořadí.

 • Žák/yně donese přihlášky ke kontrole výchovné poradkyni, přihlášku podepíše ŘŠ a bude orazítkována kulatým razítkem = potvrzuje se tak správnost výpisu známek z vysvědčení.

Odevzdání přihlášek ke kontrole:

   • 5.+7. ročník nejpozději 2. 2. 2017.

   • 9. ročník nejpozději 2. 2 2017 (pokud si uchazeč nenechá vytisknout přihlášku od školy).

   • Výchovná poradkyně vrátí potvrzené přihlášky proti podpisu uchazeče nejpozději 21. února 2017.

    Výsledky přijímacího řízení:

   • Ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod kódy) – přehled přijatých.
   • Doporučeně bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí na střední školu.

Zápisový lístek

   • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Neplatí to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
   • Je veden pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče. V případě ztráty vydá výchovná poradkyně na základě písemné žádosti náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatní a neuplatnil na SŠ.
   • Bude vydán uchazeči spolu s potvrzenými přihláškami.
   • Uchazeč, který byl přijat na SŠ, doručí zápisový lístek na tu SŠ, kam od 1. 9. 2017 chce nastoupit ke studiu. Učiní tak nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení seznamu přijatých.

Odvolání

  • Podává se do tří pracovních dnů od doručení informace o nepřijetí.

   • Nevyjde-li odvolání, lze podat přihlášky do druhého kola (pokud školy vypíší – sledujte stránky kraje a jednotlivých škol) . Počet přihlášek do druhého kola není omezen.   

Máte-li zájem o vytisknutí přihlášky, je nutné:

   • Odevzdat VP nejpozději 2. 2. 2017 následující:
    • Adresy vybraných škol + IZO těchto škol (najdete v Atlase školství) Vyznačte, která škola má být na přihlášce na prvním místě.
   • Předpokládá se, že údaje, které má TU o bydlišti, telefonech, emailech, jsou aktuální. Za případné nesrovnalosti VP v tomto případě neručí.
   • Kdo nechce přihlášku vytisknout, obdrží od školy formuláře. Platí termín odevzdání ke kontrole.

Užitečné webové stránky:

 

 

Kalendář

 • pondělí 1. září 2016 zahájení školního roku 2016/2017
 • 1. 9. 2016 - 11:00  pedagogická rada
 • 1. 9. 2016 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář