gb   fr   es   de

Učební plán

  Vzdělávací oblasti

 Vzdělávací obory/názvy

  předmětů

1. stupeň 2. stupeň
1. r. 2. r. 3.r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Časová dotace
  Jazyk a jazyková
  komunikace
  Český jazyk
  a literatura
8 8 8 7 7 4 4 4 4
  Anglický jazyk 2 2 3 4 4 4 4 3 3
  2. cizí jazyk - - - - 1 3 4 4 4
  Matematika a její aplikace   Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4
  Informační a komunikační technologie - - 1 - - 1 - - -
  Člověk a svět 1 2 2 4 3 - - - -
  Člověk a společnost   Dějepis - - - - - 1 2 2 2
  Výchova
  k občanství
- - - - - 1 1 1 1
  Člověk a příroda   Fyzika - - - - - - 2 2 2
  Chemie - - - - - - - 2 2
  Přírodopis - - - - - 2 1 2 1
  Zeměpis - - - - - 2 1 1 2
  Umění a kultura   Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
  Člověk a zdraví   Výchova ke zdraví - - - - - 1 1 1 1
    Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Člověk a svět práce  Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 - 1 1 1

 Volitelné předměty

 Konverzace v anglickém jazyce

    - - - - - 1 1
 Příprava na PET    

 Nepovinné předměty

 Konverzace v anglickém jazyce     - - 1 1 - - -
 Celková časová dotace 20 22 24 26 26+1 28+1 30 32 32

Kalendář

  • pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku 2018/2019
  • 3. 9. 2018 - 11:00  pedagogická rada
  • 3. 9. 2018 - 9:30  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

celý kalendář