Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20

Hodnocení žáků v tomto období bude probíhat na základě ustanovení Vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Citace vyhlášky:

 • § 1 Hodnocení žáků 
  (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
  a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Níže uvedená ustanovení jsou zpracována ředitelstvím Základní školy Praha 6, Pod Marjánkou 2 na základě předloženého materiálu MŠMT: Postup při hodnocení výsledků a vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou se nebylo možné připravit, bude intenzivně zohledňovat. Ze strany všech vyučujících budou provedeny úlevy některých běžně užívaných postupů a žáci budou hodnoceni s uplatněním dlouhodobé znalostí jejich výsledků ve škole. Rovněž bude provedena redukce objemu učiva stanoveného ve školním vzdělávacím programu. Hodnocení žáků se nezhorší oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin je doporučeno vyučujícím vždy konat ve prospěch žáků. Hodnocení výchovných předmětů je považováno za zbytné.

Základní principy uplatněné při hodnocení:

 1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
 2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
 3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.
 4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

Postup pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech během uzavření škol a vzdělávání na dálku.

 1. Předpokladem je znalost prostředí a podmínek, ve kterých se žák vzdělává.
 2. Zcela nová situace a složitost vzdělávání na dálku vyžaduje ještě více než obvykle soustředit pozornost na hlavní cíl hodnocení, kterým je podpora učení žáků. Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku má smysl hodnotit primárně slovně, motivačním způsobem, zdůraznit žákovi to podstatné, a tím podpořit jeho učení.
 3. V průběhu vzdělávání na dálku je nezbytné ve větší míře poskytovat hodnocení podporující žáky v tom, aby dokázali více samostatně organizovat svoje vzdělávání a průběžně zlepšovat své vzdělávací výsledky.
 4. V průběhu vzdělávání na dálku je pro žáky dobré slovně hodnotit jejich dovednosti učit se a také jejich dovednosti.
 5. Škola nebude usilovat o naplnění kompletního obsahu svého školního vzdělávacího programu při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin ve škole od 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku v předmětech český jazyk a literatura a matematika v rámci přípravy na přijímací zkoušky a od 25. 11. 2020 pro žáky 1. stupně do konce druhého pololetí školního roku 2019/2020. Bude se soustředit se na jeho nejdůležitější hlavní výstupy, zejména v profilových předmětech. Dosažení výstupů je vhodné během výuky na dálku podporovat zejména procvičováním.
 6. Hodnocení výchovných předmětů je považováno za zbytné. Nebude průběžně realizováno. Při závěrečném hodnocení bude doslovně uplatněn §1, odstavec1, písmeno a, viz citace vyhlášky výše v textu.
 7. Hodnocení nepovinných předmětů je považováno za zbytné. Nebude průběžně realizováno. Při závěrečném hodnocení bude doslovně uplatněn §1, odstavec1, písmeno a, viz citace vyhlášky výše v textu.

Postup pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení za období 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 1. Při závěrečném hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 bude zohledněna skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. V souladu s ustanoveními MŠMT nebude hodnoceno naplnění všech jeho výstupů v jednotlivých předmětech. Školní vzdělávací program nebude kompletně naplněn.
 2. Při hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 budou zohledněny:

      a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla    zakázána – období do 10. března 2020

      b) pouze podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

      c) pouze podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili  ve  škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin, tedy konkrétně žáci 9. ročníku v období od 11. 5. 2020 v rámci přípravy na přijímací zkoušky do středních škol z předmětů český jazyk a literatura a matematika a žáci 1. stupně od 25. 5. 2020 v rámci vzdělávacích aktivit z předmětů český jazyk a literatura, matematika a člověk a společnost

     d) pouze podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 1. Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy je možné s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

       a) snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů

       b) samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky

       c) četbu související se zadanými úkoly

       d) portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli, např. sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele

       e) zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 1. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin tj. žáci 9. ročníku od 11. 5. 2020 a žáci 1. stupně přítomni ve škole

od 25. 11. 2020 do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.

 1. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin tj. žáci 9. ročníku od 11. 5. 2020 a žáci 1. stupně přítomni ve škole od 25. 11. 2020 do konce druhého pololetí není důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu hodnocen stupněm „nehodnocen“.
 1. Platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tedy období do 10. 3. 2020.

Další ustanovení:

 1. Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.
 2. Předávání vysvědčení za druhé pololetí.

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů bude vedení školy informovat, zejména na webových stránkách.

Kalendář

pondělí 2. září 2019
zahájení školního roku

2. 9. 2019 (9:30)
zahajovací třídní schůzka 1. tříd

2. 9. 2019 (11:00)
pedagogická rada

Kalendář